دوره های عمومی:

تعداد هنرجویان : شش نفر
نکات :
هر دو دانشجو با یک سیستم می توانند تمرینات را در کلاس انجام دهند
جلسه اول کلاس از طرف موسسه تعیین می‏شود ولی سایر جلسات با توافق دانشجویان در ایام هفته به صورت ثابت توافق می‏شود.
مدت زمان دوره:
30 ساعت (ده جلسه سه ساعته)
شهریه کلاس:
450 هزار تومان

در انتهای دوره به هنرجویان گواهی شرکت در دوره اهدا می‏شود
دوره‏های آموزشی عمومی (دفاتر و شرکت های مهندسی)
تعداد هنرجویان : حداکثر دوازده نفر
(پیشنهاد میشود در صورت تمایل برای برگزاری دوره رویت، در سه بخش شامل رویت معماری(revit architecture)- رویت سازه  (revit structure)و رویت تاسیسات مکانیکی-الکتریکی (revit MEP) کلاسها برگزار شود.
دوره رویت معماری : سی ساعت
دوره رویت سازه : ده ساعت
دوره رویت MEP : بیست ساعت
هزینه هر ساعت کلاس برای شرکتها به ازای هر ساعت 90 هزار تومان می‏باشد.
فیلم کلاس به صورت صوتی و تصویری برای دانشجویان ضبط می‏شود و در انتهای هر جلسه ارائه می‏شود

سرفصل دوره آموزشی نرم افزار  REVIT  به شرح زیر است:

جلسه اول ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. توضیحاتی در رابطه با قابلیت ها و امکانات دوره آموزشی نرم افزار ، نحوه برخورد با نرم افزارREVIT و درک خصوصیات بارز آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 2. ترسیم یک بنای کوچک و توضیح استفاده از ابزار های ترسیم دیوار ، در ، پنجره ، کف و سقف در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
  (Basic floor plans, roofs , walls , doors and windows) به صورت کاملاً اولیه
 3. توضیحات محیط نمایش نما و مقاطع وآموزش اولیه سطوح مبنا و طبقات ( Levels and refrence planes ) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 4. توضیح پانل های دیگر دوره آموزشی REVIT
  ( Insert , Annotate , Structure , Massing & Site , Collaborate , View , Manage , Modify)
  و امکانات موجود در هر پانل جهت ایجاد ذهنیتاولیه در هنرجو برای بیان مفصل هر بخش در جلسات آتی
 5. آموزش ایجاد سطوح مبنا(Levels)و تنظیمات مربوط به این بخش در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 6. آموزش استفاده از خطوط مبنا (کمک ترسیم) و سطح کار در ترسیمات (Refrence plan , Work plan) در دوره آموزشی revit
 7. آموزش ترسیم دیوار (wall) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی revit

جلسه دوم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 2. آموزش ترسیم پنجره (Window) و تنظیمات مربوط به آن در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 3. آموزش وارد کردن عناصر جدید از بخش مرجع دوره آموزشی نرم افزار ( Load Family From Library ) REVIT
 4. آموزش وارد کردن عناصر جدید از بخش مرجع دوره آموزشی نرم افزار ( Load Family From Library ) REVIT
 5. آموزش وارد کردن مبلمان و تجهیزات و تنظیمات مربوطه
 6. آموزش ترسیم کف معماری (Floor) و تنظیمات مربوط به آن
 7. آموزش پانل ویرایش (modify) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT

جلسه سوم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش ایجا نما و مقاطع (Elevations and Sections ) و تنظیمات مربوط به هر بخش در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 3. آموزش ترسیم سقف کاذب (Ceilings) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 4. آموزش ترسیم سقف (Roofs) در حالات مختلف و تنظیمات مربوط به آن
 5. آموزش ترسیم پله ( Stairs) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 6. آموزش ترسیم رامپ و نرده ( Ramp & Railing ) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 7. آموزش ترسیم جداره ها و سیستم های پرده ای (Curtain walls and systems) و تنظیمات مربوطه در دوره آموزشی نرم افزار رویت

جلسه چهارم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش ترسیم ستون و محور ها (Grids and columns) و تنظیمات این بخش در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 3. آموزش ترسیم تیرهای اصلی و کف سازه ای در دوره آموزشی نرم افزار REVIT (Beam & Structural Floor) و تنظیمات مربوط به این بخش
 4. آموزش ترسیم تیر های فرعی ، بادبند ، تیر خرپائی (Beam system , Brace , Truss , …) و تنظیمات مربوطه
 5. آموزش ترسیم فونداسیون ، دیوار های سازه ای در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE (Fondation , Structural Wall) و تنظیمات مربوطه
 6. آموزش ترسیم توپوگرافی ، محدوده زمین در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE (Toposurface , Property line)و تنظیمات مربوطه
 7. آموزش ایجاد سکوی بنا ، خط پروژه، ناحیه ، تجهیزات سایت ، کد گذاری خطوط تراز در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
  (Building Pad , Graded Region , Subregion , Site Component , Lable Contours)

جلسه پنجم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. ترسیم کامل یک بنا با توجه به سرفصل های جلسات قبل از مرحله فونداسیون تا طراحی محوطه شامل :
 •         تعیین سطوح و ترسیم خطوط مبنا در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 •        ترسیم محورها و ستون ها در رویت
 •         ترسیم دیوار ها و کف طبقات
 •         ترسیم پله ، در ، پنجره و سقف بنا در دوره آموزشی REVIT
 •         ترسیم فونداسیون و تعیین محل نهائی محورها و ویرایش پلان در دوره آموزش رویت
 •         ترسیم محوطه و توپوگرافی در دوره آموزش رویت
 •         مبلمان و تکمیل پروژه در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

جلسه ششم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. بررسی بنای ترسیم شده توسط هنرجو مطابق سرفصل های آموزش داده شده
 2. آموزش شیت بندی ، مبانی آن ، ترسیم شیت جدید و بررسی قابلیت های حرفه ای این بخش (Sheets &titleblocks) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 3. آموزش پرینت و خروجی گرفتن از دوره آموزشی نرم افزار (Printing & transfer project standard)
 4. آموزش اندازه گذاری ، تعریف کد های ارتفاعی و شیب سطوح ( Dimensions& Spot Elevation , …)
 5. آموزش نوشتن متن و امکانات مربوط به آن (Text) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 6. آموزش ایجاد توضیحات و شرح فضاها (Legend)
 7. آموزش تنظیمات فیلتر های نمایش و نحوه نمایش اشیاء ( Filtering , Shading) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 8. آموزش تنظیمات ضخامت ، نوع و الگوی خطوط در نمایش و در پرینت ( Line Weight , Style , Pattern) در دوره آموزش رویت

جلسه هفتم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش اندازه گیری مساحت مفید و مساحت کل (Gross Building , Rentable Area) در دوره آموزش رویت
 3. آموزش برچسب گذاری بر عناصر و ویرایش آن (Tags) دوره آموزش رویت
 4. آموزش ایجاد جداول و متره کردن عناصر (Schedules) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 5. آموزش فاز بندی پروژه و فیلتر کردن نمایش بر اساس فاز ها (Phasing & Filtering) دوره آموزش رویت
 6. آموزش انواع ورودی ها و پیوندها به دوره آموزشی نرم افزار (Insert & Links) در دوره آموزش رویت
 7. آموزش ترسیم احجام و نحوه نسبت دادن کف ، سقف و دیوارها به سطوح احجام پیچیده
  (Mass,Roof by face & Floor by face & Wall by face)

جلسه هشتم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش ترسیم جزئیات اجرائی پروژه (Detailing) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 3. آموزش ایجاد بزرگنمائی و نسبت دادن نت و یادداشت ها به مصالح و سایر عناصر پروژه (Callouts& Keynotes) در دوره آموزش رویت
 4. آموزش ویرایش و ایجاد عناصر جدید در یک گروه فامیلی شامل :
  –        FamilyAnnotation-        Family Profile
  –        Family Wall & Windows , …
 5. آموزش نحوه کار بر روی شبکه به صورت گروهی ( Workset) در دوره آموزش رویت
 6. آموزش نحوه همسان سازی و پیشتیبانی از فایل مرجع (Backup & Synchronize) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE
 7. چک کردن تداخل ها ،تطابق و هماهنگی بین اعضاء درکار گروهی (Coordinate Review , Interface Check , …) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

جلسه نهم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 1. مرور مباحث جلسه قبل
 2. آموزش تنظیمات متریال ها و ساخت متریال جدید (Material) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 3. آموزش تنظیم نحوه قرار گیری عکس بر سطوح (Place Decal & Decal Type) در دوره آموزشی نرم افزار رویت
 4. آموزش تنظیم نور خورشید و نورپردازی مصنوعی در تنظیمات رندر ( Lighting) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 5. آموزش تنظیم دوربین در صحنه های داخلی و خارجی (Camera) در دوره آموزش رویت
 6. آموزش تنظیمات رندر و انجام نمونه یک رندر داخلی و یک رندر خارجی(Rendering) در دوره آموزشی نرم افزار REVIT
 7. آموزش ایجاد انیمیشن از دید انسانی و تنظیمات آن (Walkthrough)
 8. بررسی تمرین های هنرجو و رفع اشکال در دوره آموزش رویت

جلسه دهم ( مدت زمان 180 دقیقه ):

 • انجام یک پروژه کامل
 • رفع اشکال و جمع بندی نهایی